19.4.2017

Tábor

Podmínky účasti na táboře

 • Pravidelná docházka na schůzky a výlety
 • Účast na alespoň na dvou vícedenních akcích
 • Zdravotní způsobilost dítěte

Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař dítěte. Dítě musí mít všechna povinná očkování (pokud tomu nebrání zdravotní důvody). Dítě, které se bezdůvodně nepodrobilo všem očkováním, máme právo odmítnout k účasti na táboře.

 • Odevzdání táborových papírů a zaplacení poplatku ve stanoveném termínu
 • Bezinfekčnost dítěte

Dítě je úplně zdravé a nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.), v rodině ani místě, z něhož má nastoupit do tábora, není infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření, ani zvýšená zdravotnický dozor. V posledních dvou týdnech nepřišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

 • Účast na táboře po celou jeho dobu.

Pozdější příjezdy a dřívější odjezdy z tábora jsou pro nás velkou komplikací. Dítě také přijde o část programu, který na sebe navazuje, nezná tedy kontext příběhu nebo jeho závěr.

Případné výjimky schvaluje vedoucí tábora společně s vedoucím oddílu

Táborové papíry

Na tomto odkazu můžete stáhnout všechny potřebné táborové papíry určené k tisku.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ki2l8kAu53nN0HPFbUtoRMHSp5qsS8kc

 

Táborový řád

 1. Součástí táborového řádu je skautský zákon, slib a další psané či nepsané oddílové zvyklosti.
 2. Je zakázáno opustit tábor bez vědomí vůdce tábora, případně vůdce oddílu.
 3. Do cizího stanu nebo tee-pee je možné vstoupit jen se souhlasem všech jeho obyvatel.
 4. V kuchyni se smí zdržovat pouze služba a vedení tábora. Do zásobovacích a skladovacích prostor smí samostatně vstoupit pouze hospodář, kuchař a vedení tábora. Táborníci mohou vstoupit pouze na jejich pokyn.
 5. Ve stanech není dovoleno jíst (k tomu slouží jídelna) ani uchovávat žádné potraviny. Všechny dovezené nebo došlé balíky podléhají kontrole, jídlo a sladkosti z nich jsou majetkem kuchyně a budou rozděleny dle pokynů vedení tábora nebo použity k programu (poklad apod.).
 6. Je zakázáno používat a jíst potraviny, které nebyly připraveny v táborové kuchyni či schváleny vůdcem oddílu či zdravotníkem. Je zakázáno sbírat a jíst lesní plody (borůvky, houby…).
 7. Odpady se třídí, tábořiště se udržuje uklizené. Čistotu a pořádek ve stanech a jejich okolí udržují jeho majitelé, je pravidelně kontrolována.
 8. Koupání je dovoleno jen na určeném místě, v určený čas, vždy se souhlasem vedoucího tábora či oddílu a pod dozorem dospělého vedoucího.
 9. Se dřevem se pracuje jen na vyhrazených místech. Oheň se smí rozdělávat jen na určených místech se svolením rádce.
 10. Táborové nářadí je možné půjčit pouze s vědomím pověřeného vedoucího, vrací jej ve stanoveném termínu ten, kdo si ho vypůjčil.
 11. Používají se pouze určené latríny. K mytí použij umývárku.
 12. Jakékoli zranění nebo zdravotní indispozice se neprodleně hlásí zdravotníkovi tábora.
 13. Táborníci jsou povinni dodržovat režim dne a vyhlášený denní program.

Tento táborový řád platí pro všechny účastníky tábora. Porušení proti některým z jeho bodů je trestáno napomenutím, podmíněným nebo okamžitým vyloučením z tábora bez náhrady.